Regelingen

Regelingen

Er bestaan een aantal subsidieregelingen op het gebied van cultuureducatie voor het primair onderwijs. Op deze pagina zullen we kort ingaan op de kenmerken en voorwaarden van deze regelingen.

Kijk voor specifiekere details over de voorwaarden van de regelingen zeker ook op de eigen pagina's van de desbetreffende instanties, waarnaar verwezen wordt in de tekst. Wij proberen de informatie op deze pagina zo up-to-date mogelijk te houden.

Mocht u na het lezen van deze informatie verder nog vragen hebben over wat de rol van deze regelingen voor u kan zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met Cultuur En School Nijmegen.

Onderwerpen die aan bod komen op deze pagina zijn:

- Lumpsumfinanciering
- Prestatiebox
- Werkdrukverlaging
- Impulsregeling combinatiefunctionarissen onderwijs en cultuur
- Kunstbus
- Brede scholen
- Cultuureducatie met Kwaliteit
- Impuls Muziekonderwijs
- Mediakunst en Erfgoededucatie

Lumpsumfinanciering

Scholen in het primair onderwijs worden door middel van een zogenaamde ‘lumpsum’ gefinancierd. Ze ontvangen elk jaar een totaalbedrag voor al hun kosten, van personeel tot materiaal en van hun gebouw tot de excursies. Als school bepaal je zelf hoe je dat geld besteedt; het geld is niet geoormerkt. Het idee daarachter is dat je je beleid en onderwijs beter af kunt stemmen op de specifieke situatie van jouw school. De lumpsum wordt berekend per school, maar uitgekeerd aan het schoolbestuur, dat de gelden verdeelt. Ook de verantwoording naar het ministerie gaat via het bestuur. In de lumpsum is ook budget opgenomen voor culturele vorming.

In de lumpsum is ook geld beschikbaar voor leermiddelen. Daar kun je dus bijvoorbeeld de aanschaf van een drama-, dans- of beeldende methode van bekostigen. Om te zorgen dat je geld uit de lumpsum ook daadwerkelijk in kunt zetten voor cultuur, is het vaak handig om in gesprek te gaan, en te blijven, met de directeur van je school. Wat vaak helpt, is het schrijven van een cultuurbeleidsplan met daarin een duidelijk voorstel in een financiële paragraaf.

Lees meer over de lumpsum op de site van het LKCA

Prestatiebox

Ieder jaar krijgen scholen geld via de zogenaamde prestatiebox. Ze bepalen zelf waar ze dit geld voor gebruiken. De prestatiebox is een bedrag per leerling, maar wordt uitgekeerd aan het schoolbestuur, dat de gelden verdeelt over de scholen. De middelen zijn bedoeld om invulling te geven aan de vier actielijnen.

1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
3. Professionele scholen
4. Doorgaande ontwikkellijnen

Voor het schooljaar 2020-2021 krijgen scholen via de prestatiebox een bedrag van € 16,37 per leerling. Dit bedrag is inclusief € 3 die per leerling zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan. De meeste scholen in Nijmegen besteden een deel van dit budget aan deelname aan het Cultureel Jaarprogramma en/of de Plusprogramma’s van Cultuur En School Nijmegen.

Met ingang van 2021-2022 verdwijnt de prestatiebox, maar niet het aanvullende budget voor cultuureducatie. Dat geld wordt opgenomen in de lumpsum en het ministerie gaat monitoren dat het wel gebruikt blijft worden voor dit doel. [bron]

Lees meer over de prestatiebox op de site van het LKCA

Werkdrukverlaging

Werkdruk is een groot probleem in het onderwijs. Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar om de werkdruk aan te pakken. Vanaf schooljaar 2018-2019 is er € 237 miljoen per jaar beschikbaar, en dit bedrag loopt op tot € 430 miljoen vanaf 2022. Dat extra geld wordt toegevoegd aan de lumpsum. De schoolleiding bepaalt zelf, in overleg met het team, waar ze het geld aan besteden. In de meeste gevallen gaat het geld naar de inzet van onderwijsassistenten en extra (vak)leerkrachten, extra uren leerlingenzorg, conciërges en administratief medewerkers. De middelen kunnen ook ingezet worden voor de inzet van kunstvakdocenten.

Lees meer over het werkdrukakkoord op de site van de PO-Raad

Brede Regeling Combinatiefuncties

De volledige naam van deze regeling is 'Brede Regeling Combinatiefuncties'. Gemeenten ontvangen een bijdrage van het Rijk om combinatiefunctionarissen aan te stellen. Het Rijk en de gemeenten financieren deze regeling samen (40% via het Rijk, 60% via gemeenten). De Gemeente Nijmegen heeft Cultuur En School Nijmegen de opdracht gegeven om deze regeling uit te voeren. Cultuur En School Nijmegen heeft deze opdracht gekregen omdat het de spin in het web is in het Nijmeegse cultuur- en onderwijsveld. Het doel van de regeling is om meer samenhang tussen onderwijs en culturele instellingen te bewerkstelligen. De middelen worden, zowel in primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs, ingezet voor de uitvoering van activiteiten op de scholen, pilots, kennismaking en een beperkt aanbod na schooltijd.

Lees meer over de Brede Regeling Combinatiefuncties in deze brochure van het LKCA

Kunstbus

Gemeente Nijmegen heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor vervoer naar en entree voor musea en culturele instellingen in Nijmegen en omgeving. De regeling is bedoeld voor scholen met veel gewichtsleerlingen, met name voor de onderbouw. Scholen die voor deze regeling in aanmerking komen worden daarover rechtstreeks geïnformeerd. Het doel is om drempels te verlagen om zo leerlingen kennis te laten maken met kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Lees hier meer over de Kunstbus.

Brede scholen

Sinds 1999 wordt stevig ingezet op cultuureducatie voor de 14 Brede scholen (voorheen OpenWijkScholen). Sinds 2013 gaat de subsidie voor de lessen cultuureducatie rechtstreeks naar de schoolbesturen van Conexus en Sint Josephscholen. De expertise voor het maken van programma’s op maat is ondergebracht bij Cultuur En School Nijmegen. De Brede scholen hebben de wens uitgesproken dat Cultuur En School Nijmegen in de toekomst cultuureducatie voor hen blijft organiseren. Voor de uitvoering van de programma’s worden verschillende aanbieders uit Nijmegen en directe omgeving ingezet. Gekwalificeerde docenten verzorgen de lessen en activiteiten. Lees hier meer over de Brede scholen.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert sinds 2013 in goed cultuuronderwijs met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In dat programma werken scholen en culturele instellingen in het hele land samen om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Dat willen ze onder andere bereiken met het implementeren van leerlijnen, het versterken van de samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving, en deskundigheidsbevordering van de leerkrachten in het primair onderwijs.

Lindenberg Cultuurhuis is in Nijmegen als penvoerder verantwoordelijk voor de uitvoering van CmK. Samen met de school wordt bekeken wat de school met cultuureducatie wil bereiken en hoe dat verwezenlijkt kan worden. De Lindenberg helpt bij het maken van het programma, het aanvragen van de subsidie, het uitvoeren van het plan en het begeleiden van de docenten. CmK Nijmegen wordt ondersteund door de Gemeente Nijmegen.

CmK gaat door in de periode 2021-2024! Lees er meer over op de site van CmK Nijmegen.

Mediakunst- en Erfgoededucatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ontwikkeld. Daarmee ondersteunt het projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor mediakunst- en erfgoededucatie in het primair onderwijs. Voorwaarde is wel dat het project een samenwerking is tussen meerdere culturele instellingen en een of meer scholen.

In Nijmegen hebben een aantal erfgoedorganisaties waaronder De Bastei, Museum Het Valkhof en het Van 't Lindenhoutmuseum in samenwerking met Cultuur en School Nijmegen via deze regeling subsidie gekregen voor het ontwikkelen van een erfgoedleerlijn, het uitvoeren van lessen en teamtrainingen. Deze regeling loopt tot maart 2022.

Impuls Muziekonderwijs

Deze subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie stond open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs waren nadrukkelijk uitgenodigd. Je kon subsidie aanvragen wanneer je: structureel muzieklessen ging verzorgen, de mensen die voor de klas staan ging trainen in het geven van muziekonderwijs en verbinding maakte tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs. De subsidie was voor drie schooljaren, en de hoogte was afhankelijk van het aantal leerlingen dat meedeed. De regeling is in juni 2018 gesloten.

Meer weten over regelingen?

Neem contact met ons op.

info@cultuurenschoolnijmegen.nl