Achtergrondinformatie

In de media

Art Battle

'Kunstwedstrijd voor eindexamenleerlingen' in: De Gelderlander, 18 juni 2019

LEF

'Basisschoolleerlingen tweemaal op de planken in De Lindenberg' in: De Gelderlander, 15 juni 2019

10 jarig jubileum Cultuur En School Nijmegen

'Populariteit van kunstlessen stijgt' in: De Gelderlander, 17 februari 2018

Links - Nijmegen

De Lindenberg

De Lindenberg maakt kunst en cultuur toegankelijk voor amateurs, cursisten en publiek. Dat gebeurt tijdens cursussen in kunst, cultuureducatie op school, tijdens de professionele- en amateurvoorstellingen, en in ons Lindenberg Café. De Lindenberg verzorgt cultuureducatie en activiteiten op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Alle kunstdisciplines komen aan bod. Zo zijn er lessen in beeldende kunst, muziek, theater en dans. De Lindenberg biedt meer dan 500 cursussen in beeldende kunst, dans, muziek, schrijven en theater, voor alle leeftijden en alle niveaus. In het Lindenberg Theater kun je genieten van een groot aanbod professionele- en amateurvoorstellingen op maar liefst vier verschillende podia.

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen

In Nijmegen is De Lindenberg penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), een programma van het Fonds voor Cultuurparticipatie. CmK geeft een impuls aan de kwaliteit van cultuureducatie. CmK-ontwikkelarrangeurs gaan op basisscholen en Brede scholen in de regio Nijmegen aan de slag. Zij werken samen met het team van de school aan structurele vernieuwing, verdieping en verankering van een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Een van de middelen daarvoor is het versterken en vergroten van culturele competenties bij leerkrachten.

Groei - Cultuurvisie Nijmegen 2020

Lees meer over de visie op het cultuurbeleid van de gemeente Nijmegen in de cultuurvisie 'Groei'. Download de cultuurvisie hier als PDF.

Links - Landelijk

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA)

Wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen zij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie. Is een rijke bron voor het vinden van achtergrondinformatie over cultuureducatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

CmK wil kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Met subsidies stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Ze werken samen met verschillende partners, zoals culturele instellingen, verenigingen, erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen. Ze verbinden mensen en organisaties offline en online. Met persoonlijke verhalen brengen ze de kracht van cultuur maken zichtbaar tot leven. In de periode 2017-2020 bundelt het Fonds voor Cultuurparticipatie de activiteiten in drie programma’s: 'Cultuureducatie met Kwaliteit, Jong Geleerd', 'Innovatie in Cultuur, Maak het mee' en 'Cultuur maakt iedereen zichtbaar'.

 

Méér Muziek in de Klas

In 2014 gaf het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht aan Commissie Gehrels om een handreiking op te stellen voor het muziekonderwijs op de basisschool. In deze Handreiking Muziekonderwijs staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen, te bereiken. Stichting Méér Muziek in de Klas is vervolgens opgericht om deze acties uit te voeren, langs drie lijnen: bewustwording van het belang van muziekonderwijs voor kinderen, ontwikkelen deskundigheidsbevordering en lesmethoden en regionale verankering.

Quotes

“Kinderen die in staat worden gesteld hun eigen creativiteit te ontwikkelen worden sterker en weerbaarder. (…) Ze kunnen zich uiten, hun talenten ontwikkelen. Allerlei vaardigheden zoals zich presenteren, samenwerken, concentreren en luisteren worden getraind en die komen je in allerlei situaties de rest van je leven goed van pas. Cultuurparticipatie is een manier om de horizon te verbreden.”

– Bertien Minco, directeur Jeugdcultuurfonds