Gevolgen corona voor culturele sector

Het coronavirus raakt ons allemaal, maar de culturele sector in het bijzonder omdat het merendeel van de werknemers als ZZP'er werkt. Minister van OC&W Ingrid van Engelshoven is de afgelopen dagen in gesprek geweest over steunmogelijkheden vanuit de overheid met verschillende partijen uit het culturele veld, waaronder de kunstenbond, theaterproducenten, schouwburgen, poppodia en musea.

--- Update 18 maart 2020 ---

De volgende update over steunmaatregelen aan de culturele sector komt van de site van VONKC:

De noodkreet van de Creatieve Coalitie, een coalitie van 24 beroeps- en belangenverenigingen - waaronder de Kunstenbond en VONKC - die opkomen voor betere arbeidsomstandigheden voor alle werkenden en makers in de creatieve-  en mediasector, heeft geleid tot een steunpakket aan maatregelen. De voornaamste maatregel betreft de toegang en versnelde uitvoering van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Creatieve Coalitie treedt toe tot een Taskforce die erop toeziet dat het steunpakket efficiënt en snel wordt uitgevoerd. 

Veel zelfstandigen dreigen binnen enkele weken niet meer over liquide middelen te beschikken en hebben daarom binnen nu en enkele weken een voorschot nodig om hun rekeningen te betalen. De noodkreet van de Creatieve Coalitie leidt tot een steunpakket aan maatregelen.

De voornaamste maatregel betreft de toegang en versnelde uitvoering van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz):

- Elke zzp’er die vanaf 1 maart geen of minder opdrachten krijgt kan gedurende een periode van drie maanden een aanvulling krijgen op zijn levensonderhoud tot aan het sociaal minimum;

- De gebruikelijke toets naar de levensvatbaarheid van de onderneming of het inkomen van de partner komt te vervallen;

- Het doel is om zelfstandigen snel te helpen. 

N.B. Het Ministerie van Sociale Zaken publiceert een dezer dagen waar de zelfstandigen zich kunnen melden. Het loket is nog niet beschikbaar.

Flexwerkers
Voor flexwerkers en werknemers met een nulurencontract kan het bedrijfsleven en culturele organisaties een werktijdverkorting aanvragen. De overheid neemt 90 procent  - in plaats van de huidige 75 procent  - van de salariskosten over. Het beleid van de overheid is erop gericht om alle werkenden hun loon of inkomen tot het sociaal minimum te compenseren.

Taskforce
De Creatieve Coalitie treedt toe tot een Taskforce die wordt opgericht door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). De Taskforce ziet erop toe dat het steunpakket efficiënt en snel wordt uitgevoerd door onder andere de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Bbz. Op maandag 16 maart sprak de Creatieve Coalitie met minister Ingrid van Engelshoven van het Ministerie van OCW. Zij erkent de hoge nood in de creatieve sector – zowel in de culturele sector als in media – en gaf te kennen dat een pandemie niet tot het ondernemersrisico hoort.

Lees hier de handvatten voor schoolbesturen po/vo met betrekking tot het coronavirus

--- Update 17 maart 2020 ---

Er wordt gewerkt aan een plan ter ondersteuning van de culturele sector. Verder werd er in de persconferentie van dinsdag 17 maart 2020 van de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale veel aandacht besteed aan de mogelijkheden die ZZP'ers hebben om aanspraak te maken op extra overheidssteun in verband met de crisis rondom het coronavirus. 

Vakbond Kunsten'92 schrijft:

"Het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen om het virus te bedwingen hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector (inclusief media). Op korte termijn zijn maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat zelfstandigen in financiële noodsituaties terecht komen en instellingen en bedrijven failliet gaan. Urgent is dat 60% van de werkenden in de culturele en creatieve sector zzp’er is." [lees meer op de pagina van Kunsten´92]

Lees hier de brief die Kunsten'92 op 17 maart aan minister van Engelshoven stuurde over dit onderwerp.

Deze pagina zal naar aanleiding van de ontwikkelingen bijgewerkt worden. Laatste update: 18/3/2020